Taal
Winkelwagen

Klantenservice:

+31 887463434

Artikel 1 – Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt Pine ICT B.V. statutair gevestigd te Harderwijk, handelend onder de naam “TelecomSelect”, aangeduid met de naam “TelecomSelect” en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “de afnemer”.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met TelecomSelect. Uitsluitend door TelecomSelect schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met TelecomSelect niet van toepassing.
De nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. TelecomSelect en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.
Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – e-mail- en faxberichten wordt begrepen. Voor zover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de log files van TelecomSelect bepalend. In het geval van een geschil zal TelecomSelect deze administratie c.q. log files aan de afnemer ter beschikking stellen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

Een aanbod van TelecomSelect geschiedt vrijblijvend en kan door TelecomSelect worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door TelecomSelect van de aanvaarding van haar aanbod.
Een aanbod van TelecomSelect is gedurende 30 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door TelecomSelect schriftelijk is verlengd.
Indien door TelecomSelect een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen TelecomSelect en de afnemer eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van TelecomSelect en/of door het geven van uitvoering door TelecomSelect aan een opdracht van de afnemer. Indien een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van TelecomSelect, komt aan het aanbod doorslaggevende betekenis toe.
Indien door TelecomSelect geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door TelecomSelect. Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht komt aan de aanvaarding doorslaggevende betekenis toe.
Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door TelecomSelect en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.
TelecomSelect is bevoegd om de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
De afnemer is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst - rechtsgeldig - annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan TelecomSelect te vergoeden de door TelecomSelect in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade. De door TelecomSelect gemaakte kosten zullen gespecificeerd worden en schriftelijk aan de afnemer medegedeeld worden.
TelecomSelect is bevoegd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen dan wel te ontbinden en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:
de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is, waarbij in het geval van het verstrijken van een fatale termijn van presteren van de afnemer TelecomSelect de afnemer niet in gebreke zal hoeven stellen;
een tot het verlenen van - voorlopige - surseance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer, zijnde een rechtspersoon, strekkend besluit is genomen;
de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld. Indien TelecomSelect reeds (deels) gepresteerd heeft, dan wel kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 2, onder 3, zullen de rechtsopvolgers in het geval van overlijden van de afnemer de gemaakte kosten vergoeden uit hoofde van de algemene rechtsopvolging hunzijds.
één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn overgedragen;
de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen;
TelecomSelect zal wegens het ontbinden van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.
Indien de overeenkomst ontbonden is, vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij TelecomSelect ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door TelecomSelect gefactureerde bedragen - in verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst - is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk verschuldigd en zijn derhalve direct opeisbaar.

Artikel 3 - Levering, afname en retournering

De levering van goederen door TelecomSelect aan de afnemer geschiedt op de plaats van vestiging van de afnemer en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. TelecomSelect is bevoegd om te leveren aantallen in delen te leveren.
De kosten van transport, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door TelecomSelect aan de afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de afnemer, ook indien op transport-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld.
Behoudens andersluidende nadere overeenkomst geschiedt de levering van zaken door TelecomSelect na betaling door de afnemer van de voor - levering van - die zaken verschuldigde bedragen.
Door TelecomSelect kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan TelecomSelect bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door TelecomSelect zoveel mogelijk in acht worden genomen. TelecomSelect komt door het enkel overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Aan het enkele overschrijden van een door TelecomSelect kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet de bevoegdheid ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Indien TelecomSelect verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal TelecomSelect zo spoedig mogelijk met de afnemer in overleg treden. TelecomSelect is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van TelecomSelect ingetreden omstandigheden.
De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 6 weken na het totstandkomen van de overeenkomst af te nemen.
Door TelecomSelect geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikelen 3, lid 2, hierboven en artikel 5 hieronder voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.
Onverminderd de inhoud van artikel 7 is TelecomSelect zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan TelecomSelect geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door TelecomSelect van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan TelecomSelect geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat TelecomSelect de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien TelecomSelect geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door TelecomSelect in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan TelecomSelect te vergoeden.
Door de afnemer van TelecomSelect geleverde zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van door TelecomSelect geleverde zaken ten opzichte van door TelecomSelect bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, die voortvloeien uit het voorbeeldkarakter van bij het aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters.
Bij orders < € 50,00 berekent TelecomSelect per order voor een levering binnen Nederland € 15,00 verzend- en administratiekosten. Voor orders met een orderwaarde tussen € 50,00 en € 175,00 wordt € 7,50 verzend- en administratiekosten berekend. Orders > € 175,00 worden binnen Nederland gratis verzonden. Bij een levering Buiten Nederland worden afwijkende verzendkosten in rekening gebracht.
Het retourneren van aan de afnemer geleverde goederen is mogelijk, mits het artikel binnen vijf werkdagen na ontvangst wordt geretourneerd. Na ontvangst van de retour gezonden goederen door TelecomSelect wordt het factuurbedrag als tegoedsaldo aangemerkt. Dit tegoedsaldo is slechts door de afnemer te gebruiken bij een volgende aankoop. TelecomSelect geeft derhalve geen geld retour in het geval van geretourneerde goederen.

Artikel 4 - Prijs en betaling

Alle door TelecomSelect kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden TelecomSelect niet. Aan in een tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.
TelecomSelect is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door TelecomSelect te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
De kosten van uitvoering van na het aanbod van TelecomSelect door de afnemer verzochte en door TelecomSelect aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.
Facturen - waaronder pro forma facturen - van TelecomSelect dienen te worden voldaan overeenkomstig de op het aanbod, de aanvaarding of de factuur van TelecomSelect vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 21 dagen na de factuurdatum te worden voldaan (vervaldatum).
Bedrijven of instellingen met een inschrijving bij de Kamer van koophandel kunnen bestellingen plaatsen op rekening. Levering van de bestelde goederen vindt plaats na toetsing en goedkeuring van de order en de afnemer door TelecomSelect.
Facturering vindt plaats op de dag van levering. De betalingstermijn bedraagt 21 dagen.
Indien de afnemer verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum in verzuim en met ingang van de vervaldatum over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde bedragen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door TelecomSelect te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte - waaronder de niet geliquideerde proceskosten - aan TelecomSelect verschuldigd. .
TelecomSelect is bevoegd om betalingen van de afnemer - ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer - eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
De afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover TelecomSelect op te schorten. Verrekening van (betalings)verplichtingen met TelecomSelect is slechts mogelijk met schriftelijke instemming van TelecomSelect. De afnemer is niet bevoegd de overeenkomst met TelecomSelect te ontbinden indien TelecomSelect in verzuim is.
Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover TelecomSelect niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, is TelecomSelect bevoegd haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.
De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van TelecomSelect de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van TelecomSelect te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van TelecomSelect desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, is TelecomSelect bevoegd om haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 - Voorbehoud van eigendom en rechten

Alle door TelecomSelect aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van TelecomSelect tot dat alle door de afnemer contractueel voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde bedragen, waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen en in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen, volledig aan TelecomSelect zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken waarop het in de vorige zin bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en zal belanghebbenden - waaronder beoogde rechtverkrijgenden - van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.
Andere rechten dan eigendomsrechten worden door TelecomSelect steeds aan de afnemer verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan TelecomSelect verschuldigde bedragen - waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen - en de in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan TelecomSelect zijn betaald.

Artikel 6 - Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door TelecomSelect tot stand gebrachte en/of door TelecomSelect verstrekte voortbrengselen (zijnde: werken - waaronder computerprogrammatuur, documentatie, topografieën en databestanden -, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen) berusten uitsluitend bij TelecomSelect of haar licentiegever(s). Het is de afnemer niet toegestaan om door TelecomSelect tot stand gebrachte en/of door TelecomSelect verstrekte voortbrengselen geheel of ten dele openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of - anderszins - als maker en/of rechthebbende daarvan te handelen. Door TelecomSelect ten aanzien van voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend in de overeenkomst uitdrukkelijk aan de afnemer verleende niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van voortbrengselen in strijd met de rechten van TelecomSelect en/of haar licentiegever(s), de bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wettelijke bepalingen. Aan de afnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht onverminderd een behoudens artikel 5 uit de overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid van de afnemer om van TelecomSelect betrokken zaak in het kader van de normale ondernemingsactiviteiten aan gebruikers te verkopen en te leveren.
Het is de afnemer niet toegestaan om aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom en omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie uit en van door TelecomSelect tot stand gebrachte en/of door TelecomSelect verstrekte voortbrengselen en geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.
Het is de afnemer niet toegestaan om door TelecomSelect tot stand gebrachte en/of door TelecomSelect verstrekte voortbrengselen zonder toestemming van TelecomSelect te - doen - wijzigen.
Indien en voor zover TelecomSelect computerprogrammatuur en andere materialen van derden aan de afnemer levert of anderszins verstrekt, zijn de op die programmatuur en andere materialen betrekking hebben voorwaarden van die derden van toepassing in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de afnemer kennis heeft kunnen nemen door het op zijn verzoek ter inzage verstrekken daarvan door TelecomSelect.
De afnemer zal TelecomSelect vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat TelecomSelect door gebruik van door de afnemer verstrekte materialen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt en alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van TelecomSelect als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan TelecomSelect vergoedt.

Artikel 7 - Garantie

TelecomSelect garandeert dat geleverde goederen voldoen aan hun technische specificaties en garandeert dat geleverde zaken gedurende een periode van minimaal twaalf maanden na de levering geen materiaal- en productiefouten vertonen. Deze garantie verplicht TelecomSelect uitsluitend tot:
herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door en voor rekening van TelecomSelect;
terugbetaling door TelecomSelect aan de afnemer van de voor - het onderdeel van - de zaak, waarin de fout voorkomt geldende prijs indien herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door TelecomSelect niet mogelijk is.
De in artikel 7, lid 1, bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van: zaken die onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of behandeld; zaken die door anderen dan door TelecomSelect zijn hersteld, onderhouden en/of gewijzigd; gebreken in zaken die voortvloeien uit van (externe) oorzaken, welke TelecomSelect in redelijkheid niet toe te rekenen zijn;
TelecomSelect is niet verantwoordelijk voor ondeugdelijk gebruik en/of installatie / configuratie van de geleverde producten; zaken waarvan de koopprijs - niet volledig - door de afnemer aan TelecomSelect is betaald, dan wel een regeling overeen is gekomen met betrekking tot voldoening van de koopsom;
Op door TelecomSelect van een toeleverancier betrokken goed is uitsluitend op door de toeleverancier ten behoeve van TelecomSelect verleende garantie van toepassing. TelecomSelect zal de afnemer op verzoek over - de inhoud van - een door de toeleverancier verleende garantie inlichten;
De afnemer dient in het geval van een garantie kwestie zo spoedig mogelijk de betreffende zaak franco en in originele verpakking aan TelecomSelect te retourneren, bij gebreke waarvan ieder recht van de afnemer op de garantie vervalt.
Op TelecomSelect rusten ten aanzien van materiaal- en productiefouten in geleverde zaken geen verder strekkende garantieverplichtingen en aansprakelijkheden dan in dit artikel verwoord.
Doet zich toch een defect voor, dan verzoeken wij de afnemer een RMA (Retourneren Met Autorisatie) aan te vragen bij TelecomSelect. TelecomSelect verplicht zich uitsluitend tot herstel van de goederen of tot levering van een vervangend artikel.
Betreft het defect een goed dat in vijf werkdagen voorafgaand aan het constateren van het defect is geleverd door TelecomSelect, dan spreken wij over een DOA (Dead On Arrival). De afnemer dient dit defect te melden binnen vijf werkdagen na levering, tevens dient het product retour te worden gezonden binnen tien werkdagen na levering

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Onverminderd de inhoud van artikel 7, zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van TelecomSelect beperkt door hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van TelecomSelect gebaseerde vorderingen. De eventuele door TelecomSelect te vergoeden schade uit hoofde van wanprestatie, dan wel onrechtmatige daad is gelimiteerd tot een bedrag van de factuurwaarde.
Geschillen omtrent de uitleg van een overeenkomst, dan wel een geschil tussen TelecomSelect en de afnemer zal voorgelegd worden aan de Rechtbank te Zutphen. Voornoemde rechtbank zal exclusief bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen.
Op overeenkomsten tussen TelecomSelect en de afnemer en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen uit het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) zijn uitgesloten.